System Internetowej Rekrutacji

logo
Online Registration System - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
... proszę czekać
...
...
001_05.gif {{bladE}}
Czyść komunikaty
001_57.gif Rejestracja elektroniczna dla kandydatów na studia
Wybieram rekrutację na:

Uwaga, rejestracja w Systemie IRK nie jest w tej chwili aktywna

proszę wybrać rekrutację

irk.label.email.ostrzezenie
{{emailLoginKandydataErrorLabel}}
{{powtorzonyEmailLoginKandydataErrorLabel}}
Niepoprawny numer PESEL
Uwaga! W związku z niepełnoletnością wymagane jest wypełnienie zgody rodzica na studiowanie.
PESEL pełni bardzo ważną rolę w systemie IRK. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że jest poprawny.

Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR

Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
hasło powinno mieć minimum 6 znaków !
hasło jest różne od powtórzonego hasła !
jcaptcha.do
Dotyczy legitymacji doktoranta
Chcę legitymację:
Uzupełnij rodzaj zdawanej matury
Rodzaj matury:

proszę zaznaczyć rekrutację albo skonfigurować rodzaje matur

Uzupełnij podstawowe dane osobowe
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
{{userForm.dataUrodzeniaErrorLabel}}
Płeć:
Telefony kontaktowe: Telefony ułatwią szybki kontakt z kandydatem, upewnij się że wprowadzone numery są poprawne
Przy telefonie stacjonarnym podajemy kod kierunkowy, w przypadku telefonów zagranicznych również kod kierunkowy kraju.
Nie wybrano obywatelstwa
Jestem cudzoziemcem
Jestem
Zasady studiowania
{{piszEtykiete(items)}}
Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATÓW NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM WE WROCŁAWIU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy, że:

ADMINISTRTOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, reprezentowany przez Rektora.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umw.edu.pl

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku przyjęcia na studia, w celu zawarcia i realizacji umowy oraz w celach wynikających z procesu kształcenia,
  2. wykonywania obowiązków rachunkowych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych Administratora.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z aktami wykonawczymi oraz innych obowiązujących Administratora przepisów, w tym dotyczących obowiązków sprawozdawczych, rachunkowych oraz archiwizacyjnych,
  2. w przypadku przyjęcia na studia - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem, a Uczelnią.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z art. 72 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
 2. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności podmiotom dostarczającym i utrzymującym oprogramowanie wykorzystywane na potrzeby przetwarzania danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. trwania postępowania rekrutacyjnego i przechowywania dokumentacji finansowo – księgowej. W przypadku przyjęcia na studia, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem studiów, a następnie poddane archiwizacji i przechowywane przez okres 50 lat.

INFORMACJA O PRZYSŁUGUJACYCH PANI/PANU PRAWACH

W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.

INFORMACJA DOT. OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH I EWENTUALNYCH KONSEKWENCJI ODMOWY

Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Brak podania danych będzie skutkował odmową zakwalifikowania do procesu rekrutacji lub odmową zawarcia umowy.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Zgody i oświadczenia

Dokonanie wyboru jest niezbędne w procesie rekrutacji, brak wyrażenia zgody skutkuje automatycznym odrzuceniem wniosku.